Corona og Gerlev Idrætshøjskole

Mandag d. 11. maj 2020

Højskolerne kom desværre ikke med i den anden fase af genåbningen af Danmark. Derfor kan vi ikke som håbet byde elever og kursister velkommen tilbage i maj. Til gengæld bliver vi en del af den tredje fase i genåbningen, hvilket betyder, at vi forbereder os på at åbne højskolen op igen d. 8. juni. Det efterlader os stadig med MANGE uafklarede spørgsmål, som vi håber på, at få besvaret i løbet af de næste par uger.

Vi regner med igen at kunne byde elever og kursister velkommen på Gerlev mandag d. 8. juni. Det har været nogle lange måneder, men vil glæder os helt vildt til at Gerlev igen fyldes med liv! 

For det lange højskoleophold her i foråret betyder det, at der planlægges tre intense uger med højskole i uge 24, 25 og 26. Heraf vil to af ugerne foregår på Gerlev og en af ugerne vil byde på en udflugt til et sted i kongeriget.

For de korte kurser betyder det, at kurserne Familiebeachvolley, Crossfit og Akroyoga i maj er aflyst. Til gengæld arbejder vi på at flytte kurserne Beachvolley og Yoga & Mindfulness til uge 26. Og hvis alt går som håbet, afholder vi alle kurser efter planen i juni, juli og august. Vi kan dog komme i den situation, at der kommer begrænsninger for hvor mange deltagere der kan være i de forskellige uger. Derfor er det en god idé at du tilmelder dig nu – så du er sikker på en plads. Som tidligere nævnt refunderes 100% af deltagerbetalingen hvis deltagelse ikke er mulig!

 

Mandag d. 6. april 2020

Som de fleste nok ved, har regeringen planlagt en langsom og kontrolleret åbning af Danmark efter påske. Regeringen har bestemt at højskolerne desværre ikke er med i første bølge af genoplukning. Det er vi selvfølgelig vildt kede af, men håber at I ligesom vi vil klare de sidste uger hver for sig.

Vi regner lige nu med, at vi så kan åbne op efter 10. maj og byde elever og kursister velkommen her på Gerlev. Det glæder vi os helt vildt meget til. 

Som tidligere nævnt, justerer vi betalings opgørelserne med de korrekte antal uger, og ved evt. fremadrettede aflysnigner af kurser og begivenheder bliver indbetalinger selvfølgelig også refunderet.

Følg med i udviklingen på vores øvrige kanaler:

Tilmelding til nyhedsbrev: https://gerlev.dk/om-hoejskolen/nyhedsbrev/

Facebook: https://www.facebook.com/gerlev/

Instagram: https://www.instagram.com/gerlevih/

Twitter: https://twitter.com/gerlevih

 

Torsdag d. 12. marts 2020

Som følge af statsministeriet pressemøde onsdag d. 11. marts, lukker alle højskoler ned i 14 dage. På Gerlev har vi her til morgen informeret alle elever og ansatte. Og efter frokost i morgen rejser alle danske elever hjem. Enkelte internationale elever har ikke mulighed for at rejse hjem, og vi er lige nu igang med at finde gode løsninger for dem. Nogle tager med danske elever hjem, og måske bliver enkelte af dem også på skolen.

De skolepenge som eleverne har betalt for de to uger, og rejseudgifter i forbindelse med de hovedfagsrejser eleverne netop skulle til at afsted på, har vi valgt at tilbagebetale. Også selvom det repræsenterer et stort tab for skolen, hvis ikke regeringen også laver en form for hjælpepakke for højskolerne.

Alle planlagte korte kurser og begivenheder i marts aflyses. Kursusafgifter tilbagebetales.

“På Gerlev er vi selvfølgelig rigtigt kede af at måtte aflyse kurser og sende elever tidligt hjem. Men vi bakker 100% op om den vigtige samfundsopgave, vi allesammen står overfor lige nu. Nemlig at gøre alt vi kan, for at smittespredning ikke kommer ud af kontrol i Danmark, og at endnu flere sårbare borgere dermed rammes. Vi sender derfor vores elever hjem med en opfordring til samfundssind og samhørighed. Det er højskole at stå sammen når tingene er svære.” siger forstander Tania Dethlefsen.

Vi melder løbende ud her på siden og på Gerlev Idrætshøjskoles facebookside, hvis der bliver gjort yderligere foranstaltninger.

Skolen er i øvrigt i de næste 2 uger stadig åben for henvendelser både telefonisk, pr email og via vores sociale medier.

Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og følge med på den måde. 

 

IN ENGLISH:

Monday, May 11, 2020

Unfortunately, Gerlev Idrætshøjskole, did not join the second phase of the reopening of Denmark. Therefore, we’re not able to welcome students and course participants back in May. But luckily, we will be part of the third phase of the reopening, which means that we are preparing to open the school again on June 8. That still leaves us with MANY unresolved questions, which we hope will be answered in the next few weeks.

We expect to welcome students and course participants back at Gerlev on Monday, June 8. It has been a long couple of months, but we’re really looking forward to Gerlev being filled with life again!

For the long course this spring, this means that three intense weeks of højskole are planned for weeks 24, 25 and 26. Two of the weeks will take place at Gerlev and one of the weeks will offer an excursion to a place in the kingdom.

For the short courses, this means that Family Beach Volley, Crossfit and Akroyoga are canceled in May. We are working on moving Beachvolley and Yoga & Mindfulness to week 26. And if all goes as planned, all courses planned in June, July and August will be conducted as planned.

 

Monday, April 6, 2020

Demark will start a very slow process of reopening the country after easter. Unfortunately Gerlev is not in the first opening round, nor are the national borders. But we hope both will be up and running again in a few weeks. 

We are now expecting that we can then welcome students after the 10th of May. We are very much looking forward to this.

As mentioned earlier, we adjust the payment statements with the correct number of weeks.

Thursday, March 12, 2020

At a State Department press conference last night, it was announced that all colleges, schools and other public institutions in Denmark must shut down for 14 days. At Gerlev we have informed all pupils and staff, after lunch tomorrow all Danish pupils will leave school. A few of our international students are unable to return to their homes, and we are working on good solutions for them. Some will go live with fellow students here in Denmark, an maybe some will stay at the school.

We have chosen to repay in full the school fees for the two weeks and travel expenses in connection with the major-trips now cancelled. Even if it may pose great economic loss for the school, if our government doesn’t devise some sort of aid package for the folk high schools.

All scheduled short courses and events in March are canceled. Course fees will be refunded.

At Gerlev we are obviously really sad to have to cancel courses and send students home early. But we fully support the important social mission we all face right now. Namely, to do everything we can to prevent the spread of infections in Denmark. And that even more vulnerable citizens are affected. We therefore send our students home with a call for community spirit and cohesion. It’s ‘højskole’ to stand together when things are tough.” says Gerlev president Tania Dethlefsen.

We update this site and on Gerlev Idrætshøjskole’s facebook page, if further measures are taken.

In the next two weeks, the school is still open to inquiries by phone, email and via our social media.

 

SHARE IT:

Comments are closed.