Judo Summer Camp

juli, 2020

26jul01augJudo Summer Camp

Tid

26. juli, 17:00 - 1. august, 9:00

Sted

Gerlev Idrætshøjskole

Skælskør Landevej 28, 4200 Slagelse

Kursusbeskrivelse

Sidste frist for tilmelding til sommerlejren er på søndag den 19. juli 2020.

Judo er for alle, uanset niveau og alder! Oplev judo, aktiv ferie og højskole i skøn forening og få judo-inspiration til både krop og hoved.

For english scroll down

I år bliver tyvende gang judosommerlejren afholdes på Gerlev og i den forbindelse sættes alle sejl til for at skabe endnu en lejr med fantastisk judo, fællesskab, hygge og vitaminer til hoved og krop – for alle niveauer.

Der vil selvfølgelig blive brugt meget tid på måtterne, men der vil også være spændende morgensamlinger, studiekredse med plads til diskussion, foredrag med nye perspektiver på judo og kultur samt hyggelige arrangement om aftenen.

Børnene træner for sig, mens træningen for de voksne er opdelt således, at der er plads til både kampjudo og motionsjudo. Der vil uanset hvilket niveau, du befinder dig på, være udfordringer til netop dig. Der vil også være mulighed for tumlinge-træning for de helt små fra 3-7 år. For børnene er der masser af sjov idræt og aktiviteter – når der ikke er judo på programmet. 

MEN… alt bliver ikke som det plejer, pga. coronavirus og de retningslinjer vi er forpligtet på at overholde i den forbindelse. Derfor følger vi naturligvis myndighedernes retningslinjer tæt, så vi kan afvikle sommerlejren 2020 på en ansvarlig og sikker måde. Vi forestiller os i øjeblikket følgende model for sommerlejren. En model der stemmer overens med de gældende retningslinjer for alle højskolerne i Danmark:

  • Vi danner træningsgrupper med det til den tid tilladte antal personer, hvor kun gruppens medlemmer indbyrdes må træne sammen med kropskontakt. Der skal opretholdes 1 meters afstand til alle andre. I øjeblikket må 8 personer have kropskontakt når de træner judo sammen på højskolerne og vi forventer at retningslinjerne på dette område lempes og så træningsgrupperne blive større. Træningsgrupperne må gerne modtage undervisning samtidig. Dvs. alle kan træne sammen, men man må kun have kropskontakt med dem man er i træningsgruppe med.  Dette gælder for dem der  træner med de voksne. For børnene har vi fået lov til at danne 50 mands-grupper.
  • Der vil være fokus på ekstra rengøring og afspritning på lejren.
  • Vi appellerer til at du/I i ugerne op til lejren ikke har indgået i større forsamlinger. 
  • Hvis nogle i din familie har haft corona symptomer skal du melde afbud – eller få foretaget en coronatest hurtigst muligt og dukke op når du har modtaget et negativ prøveresultat. 
  • Får en person corona-symptomer under kurset, vil sundhedsstyrelsens anbefalinger blive fulgt. Dette indebærer blandt andet isolation fra andre, samt rådføring med en læge.
  • I forhold til at internationale deltagere, så følger vi også på dette punkt de danske myndigheders anbefalinger. De findes på hjemmesiden: coronasmitte.dk   
  • Man er velkommen til at medbring telt. Det glæder både børn og voksne
  • Vi har i år valgt at afholde en Cricketgalla-eftermiddag. Vores sædvanlige afslutningsfest bliver derfor ikke en “all-nighter” men slutter kl.00.00.
  • Enhver fravigelse fra retningslinjerne, kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse for egen regning.

Vi har overvejet at reducere deltagerantallet, for bestemte aldersgrupper. Men det synes vi vil være ærgerligt. Vi er i stedet blevet enige om, at alle børn (dvs. alle deltagere under 18 år) er velkomne så længe de har enten deres klubtræner, forældre eller en anden voksen deltager med der tager ansvaret for dem. Navnet på vedkommende skal oplyses ved tilmelding.

Økonomi: Skulle vi mod forventning være nødt til at aflyse eller afvise nogle deltagere på Judo sommerkurset refunderes 100% af deltagerbetalingen. Det er derfor uden økonomisk risiko at tilmelde sig Judosommerlejren. Vi kan komme i den situation, at der kommer begrænsninger for hvor mange deltagere vi kan være. Derfor er det en god idé, at du tilmelder dig nu – så du er sikker på en plads.

Vi kender endnu ikke de retningslinjer der kommer til at gælde d. 26. juli, hvor judo sommerlejren  starter. Det vil også være noget af organiseringen der afhænger af deltagerantal. Men en ting er sikkert vi, Gerlev og Judo Danmark, vil gøre alt hvad vi kan for at organisere en fantastisk judo sommerlejr – og samtidig med vi overholder de til den tid gældende retningslinjer.

Hjælp os med at organisere lejren ved at tilmelde dig nu.

Martin Sækmose Lykkegaard
Kursusleder, højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole.
Tidligere landsholdskæmper i Judo.
Se også www.kampogkultur.dk, hvor du kan kan finde videomateriale fra de 10 seneste kurser – og andre gode ting.

Lars Studs
Højskolelærer på Gerlev Idrætshøjskole. Multikunstner.

Tommy Mortensen
Tidligere svensk landstræner og højskolelærer på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

+ mange andre dygtige træner. Følg med når de offentliggøres på facebook.

Priser, datoer og tilmelding

Mindre børn*: 1.290 kr. (3-7 år)
Børn/ungdom: 1.990 kr. (8-17 år)
Studiepris**: 2.590 kr. (18-25 år)
Voksne: 3.390 kr. (fra 18 år)

* Børnene indkvarteres på værelse sammen med deres forældre.
** Gælder ikke for dem, der er på landsholdet.
*** Hele kursusafgiften betales ved tilmelding.

 

 


ENGLISH VERSION

Judo for all no matter your age and level! Discover judo, an active holiday, and “højskole” in a splendid fusion, and find judo-inspration for both body and mind.

This year will the the 20th time Gerlev hosts the Judo camp and in that regard we are aiming to create another camp with fantastic judo, community, ‘hygge’, and vitamins for mind and body – for both beginners and experienced.

There will, of course, be spent a lot of time on the mats, but there will also be interesting morning assemblies, study groups with room for discussions, lectures introducing new perspectives on judo and culture, as well as cozy activities in the evening.

Children train separately, while the adults training is divided so that there is room for both fighting-judo and exercise-judo. There will, regardless of your experience, be challenges for you. There will also be a possibility for tumbling training for the very young – from three to seven year olds. For the children there will be lots of fun sports and activities – when there isn’t judo on the schedule.

BUT… everything will not be as usual because of the corona virus and the guidelines we must comply to in that regard. Therefore we of course follow the governments guidelines closely, so we can hold the summer camp of 2020 in a responsible and safe way.

At the moment, we imagine following said model for the summer. It is a model that complies with the guidelines that have been applied to all højskoler in Denmark:

 

 • we will creat training groups, the size of which will be decided by the governments guidelines at the time. The training groups members can therefore be in close contact with each other. There will be kept 1 meter distance to everyone outside your training group. At the moment, eight people can have close contact when training judo at a højskole, and we expect this area of the guidelines to be relaxed so the training groups will be larger. The training groups are allowed to recieve teaching together – meaning everyone can train together, but you can only have close contact with those in your training group. This applies to those who train with the adults. For the children, we have been given permission to form groups of 50 children.
 • There will be focus on extra cleaning and disinfecting on the camp.
 • We incourage that you, in the weeks leading up to the camp, haven’t participated in larger gatherings.
 • If anyone in your family have had symptoms of the corona virus, you have to cancel – or be tested for corona as soon as possible, and join the camp when you have recieved a negative test.
 • In case a person is to show symptoms of corona during the course, the Danish Health Authority’s recommendations will be followed. That includes isolating the individual and a consultation with a doctor.
 • Regarding the international participants, we also follow the governments recommendations at this time. The recommendations can be found on coronasmitte.dk
 • Upon arrival to Denmark, you will have to be able to document that you are participating in the Judo Summer Camp at Gerlev.
 • You are welcome to bring a tent. That applies to both adults and children.
 • This year, we have chosen to host a Cricket-galla afternoon. Our usual ‘end of camp’ party will therefore not be an all-nigter, but will end at midnight (00:00).
 • Any straying or breaking the guidelines can result in being sent home immediately, with no refund.
 • We have considered reducing the number of participants for certain agegroups, but we thought that’d be a shame. Instead, we’ve agreed that all children (meaning all participants under the age of 18) are welcome as long as they have either their club trainer, parent, or another adult participant, who will be responsible for them. The name of said adult has to be registered at sign-up. Economy: In case we suddenly have to cancel the camp or reject some of the participants of the Judo Summer Camp, the individual(s) will be refunded 100% of the participation costs. You can therefore sign up to Judo camp, without any economic risk. We may find ourselves in the situation where there can be restrictions on how many participants there can be. Therefore it is a good idea to sign up now, so you can secure a place.

 

We do not yet know the guidelines that will be enforced on the 26th July, when the Judo camp starts. There will also be some of the organising that relies on the number of participants. But one thing is certain; we, at Gerlev and Judo Denmark, will do everything we can to organise a fantastic Judo Summer Camp – while we also comply will the guidelines enforced at the time.

Help us organise the camp by signing up now!

 


Teachers

Martin Sækmose Lykkegaard, teacher at Gerlev P.E. and Sports Academy

Tommy Mortensen, former Swedish national trainer, and teacher at the Sports High School in Sonderborg

….and more (information to come)

 


Prices, dates and signup

Small children*: DKK 1.290,- (3-7 years)
Children/youth: DKK 1.990,- (8-17 years)
Students**: DKK 2.590,- (18-25 years)
Adults: DKK 3.390,- (from 18 years)

* Children sleep in the room with their parents.
** Does not apply for national teams.
*** The entire course fee is due on registration.

 

Comments are closed.

X